Tietosuojaseloste
Pointsi Oy:n verkkosivuston asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Pointsi Oy
Yhteystiedot:
Huopalahdentie 24 B
00350 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Pointsi Oy
Nina Puruskainen
Huopalahdentie 29 a 94
00350 Helsinki
+358 44 3561727
nina.puruskainen@pointsi.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat verkkosivuston www.pointsi.fi yhteydenottolomakkeen lähettäneet asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai erillisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
nimi
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero

4. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.
1. Tarkistusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot lähettämällä tarkistuspyynnön kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.
2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
3. Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
4. Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
5. Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
6. Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
8. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän lähettäessä yhteydenottolomakkeen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Pointsi Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai
yhteydenottopyyntö on käsitelty.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin